Kodeks

Kodeks novinarjev Žurnala24

Na spletnem mediju Žurnal24 se zavzemamo za:

  1. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Zlasti smo pozorni na kršenje pravic in dostojanstvo najbolj ranljivih posameznikov in skupin, seveda tudi vseh drugih. Zavzemamo se za izhodiščno enakopravnost vseh ljudi, ne pa za njihovo enakost, saj so ljudje med seboj različni.
  2. SVOBODO GOVORA IN TISKA. Zavzemamo se za mnenjski pluralizem in spodbujamo dialog med ljudmi in skupinami. Zavračamo vsakršno nasilje.
  3. DEMOKRACIJO. Podpiramo ljudsko voljo, civilno družbo, volitve in druge instrumente, ki so osnova za formiranje oblasti in hkrati za nadzor vladajočih.
  4. TRŽNO EKONOMIJO. Prispevati želimo k večji učinkovitosti gospodarstva, konkurenčnosti, s tem pa k dvigu življenjskega standarda posameznikov in skupin.
  5. OSEBNI IN DRUŽBENI RAZVOJ. Želimo pomagati bralkam in bralcem pri njihovem osebnem razvoju. Zato posebno pozornost namenjamo uporabni, koristni in didaktični vsebini.

Novinarji spletnega medija Žurnal24 obveščajo javnost, komentirajo pomembne dogodke in trende na podlagi naslednjih standardov:

NEODVISNOST. Novinarji medija ne smejo podlegati političnim ali ekonomskim pritiskom. Zato za vse novinarje veljajo nekatera pravila. Novinarji ne smejo biti člani nobene politične stranke ali druge pomembne politične organizacije.

Novinarji morajo uredništvu razkriti svoje tesne osebne povezave s pomembnimi člani političnih strank ali vplivnih političnih organizacij. Praviloma se morajo iz zgodb, kjer nastopajo z njimi tesno povezane osebe, izločiti kot novinarji. Prav tako se morajo novinarji izločiti iz zgodb, ki poročajo o društvih ali združenjih, katerih člani ali simpatizerji so.

Novinarji portala Žurnal24 se morajo izogibati prejemanju vsakršnih daril ali udeležbe na plačanih potovanjih s strani tretje osebe. Še zlasti ne smejo sprejemati daril ali se udeleževati plačanih prireditev in potovanj, ki presegajo običajno raven vljudnostnih družbenih norm in ki hkrati niso nujna pri opravljanju njihovega poklicnega dela. Novinarji ne smejo niti iz vljudnostnih razlogov sprejemati nobenih daril, popustov ali drugih ugodnosti, ki presegajo vrednost 20 evrov.

Oglasna sporočila morajo biti jasno ločena biti od novinarskih prispevkov. Jasna mora biti tudi ločitev med informativnimi in komentatorskimi žanri. S kodeksom so seznanjeni vsi zaposleni v podjetju.

KRITIČNOST. Novinarji Žurnala24 so o dogodkih in pojavih v družbi dolžni pisati kritično. Zlasti prežijo na nelegalnost (dejanja v nasprotju z zakonom), nehigieničnost (dejanja, ki so v skladu z zakonom, a so kljub temu sporna), nekorektnost oziroma nemoralnost (dejanja, ki škodujejo soljudem in so hkrati v izrazitem nasprotju s splošno sprejetimi vrednotami v svetu; takšna dejanja so vsa dejanja diskriminacije in ksenofobije); netransparentnost (dejanja, ki so skrita javnosti, čeprav bi morala biti pregledna, so potencialno nevarna zaradi zlorabe moči) in neučinkovitost (dejanja, ki niso učinkovita, so prav tako škodljiva družbi).

POŠTENOST. Kljub kritični drži so novinarji dolžni spoštovati dostojanstvo človeka. Spoštovati morajo pravico do zasebnosti , razen ko gre za javno osebnost ali javni interes. Informacije morajo skrbno preverjati. Tarči določene informacije morajo dati možnost za odgovor že v prvem članku. Bolj je vsebina občutljiva, bolj si morajo prizadevati za izjavo tarče. Če ne dobijo izjave tarče, morajo na to v članku opozoriti. Hkrati pa so ne glede na to, ali se tarča odzove ali ne, dolžni objaviti pomembno informacijo. Prav tako so dolžni jasno opozoriti, ali gre za uradno ali neuradno, zanesljivo ali nezanesljivo, potrjeno ali nepotrjeno vest.

V primeru napake ali netočne informacije so na lastno pobudo ali zahtevo prizadetega dolžni popraviti prvotno informacijo v skladu z zakonom o medijih in pravili vseh treh medijev o objavi popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora. Pravila so objavljena na spletni strani www.zurnal24.si. Sogovorniku mora novinar jasno povedati, ali ga sprašuje "on the record" ali "off the record". V prvem primeru ga lahko navaja kot vir in ga zaradi objavljenih navedb seveda ni treba ščititi. V drugem primeru ga je dolžan ščititi kot svoj vir. Avtorizacija izjav ali intervjujev ni obvezna.

Objavljamo erotične vsebine, pornografije ne.

Pri nabiranju in iskanju informacij spoštujemo etične standarde poročanja , ki jih spodbujajo mednarodne novinarske organizacije. Uporabljamo redne poti . Izjeme so možne le ob presoji uredništva, da je interes javnosti do določene informacije zaradi objektivnih okoliščin izrazito pomembnejši kot zakonita pot do nje.

OKVIR: PRAVILA FINANČNEGA POROČANJA

Novinarji lahko kupujejo in prodajajo vrednostne papirje, saj je to njihova pravica. Vendar se praviloma izogibajo pisanja o izdajateljih vrednostnih papirjev, ki jih imajo v lasti. Če pa pišejo o njih, morajo na koncu članka razkriti, da so lastniki vrednostnih papirjev. Lastništvo vrednostnega papirja ne sme vplivati na pisanje novinarjev. Novinar ne sme zlorabljati pri delu pridobljenih informacij za osebno okoriščanje. Transakcije morajo opraviti transparentno. Njihovi portfelji so objavljeni na spletni strani Žurnala24. Razkritje v člankih velja tudi za lastniške povezave Feniks medie, d. o. o., in z njim povezanih oseb, omenjenih v članku.

Novinarske informacije nikakor ne pomenijo nasveta ali priporočila medija. Bralcem priporočamo, da se pred finančno odločitvijo posvetovatujejo s pooblaščenimi strokovnjaki. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršenkoli kupčijo bralk in bralcev, povezano z informacijami v naših medijih, saj so te namenjene le informiranju. Članki so priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, samo če je to posebej označeno z grafičnim elementom, ki jasno označuje, da gre za priporočilo.

Ljubljana, julij 2014